Jak si poradit s rostoucím počtem automobilů na našich silnicích


Pokud se podíváme do statistik, zjistíme, že poÄet dopravních nehod neustále roste, a to i pÅ™es veÅ¡kerou snahu jednotlivých vlád tomu zabránit. Jednou z hlavních příÄin tohoto trendu je mimo jiné i rostoucí poÄet aut na silnicích. Ten pÅ™edstavuje problém jeÅ¡tÄ› z jiného důvodu – je to zátěž pro životní prostÅ™edí, a to hned v nÄ›kolika ohledech. Za prvé jsou zde samozÅ™ejmÄ› výfukové zplodiny. Ty pro nás nejsou dobré, a to i pÅ™es souÄasné emisní limity. PÅ™esto je vÄ›tÅ¡ina z nás dýchá každý den. O tom, že mají nepříznivé úÄinky na naÅ¡e zdraví, existuje mnoho studií.

 

podpora hromadné dopravy je v nedohlednu

 

Dále je tu také fakt, že se kvůli stále vÄ›tšímu poÄtu vozidel musí rozÅ¡iÅ™ovat stávající silnice, nebo rovnou stavÄ›t nové. To mnohdy znamená zábor a znehodnocení kvalitní orné půdy, která by jinak mohla být použita pro pÄ›stování potravin. O tom, že se zplodiny z aut dostanou do zbývajících Äástí pole, asi není tÅ™eba hovoÅ™it.

 

stavba a rozšiřování silnic není řešením

 

Je tedy jasné, že je tento problém potÅ™eba Å™eÅ¡it, a stavba nových silnic není Å™eÅ¡ením, byÅ¥ je v souÄasné dobÄ› preferována. Vzhledem k souÄasným cenám a dostupnosti osobních automobilů, zvláštÄ› tÄ›ch ojetých, je vÅ¡ak nepravdÄ›podobné, že by si je lidé pÅ™estali kupovat. K tomu by byla potÅ™eba jiná incentiva.

 

Jednou z možností by bylo rozšíření a zkvalitnÄ›ní sítÄ› mÄ›stské i mezimÄ›stské hromadné dopravy, a souÄasnÄ› i její zlevnÄ›ní. To by lidi pÅ™esvÄ›dÄilo, aby ji zaÄali mnohem více používat. Bohužel, nÄ›Äeho takového se nejspíše nedoÄkáme, neboÅ¥ by to vyžadovalo spolupráci prakticky vÅ¡ech dopravních podniků a také vlády, což je nÄ›co v podstatÄ› nemyslitelného.

 

UrÄitou Å¡ancí je i pÅ™echod k elektromobilnÄ›, neboÅ¥ tyto vozy jsou dražší a bude si je moci dovolit ménÄ› lidí. To je vÅ¡ak jen doÄasné Å™eÅ¡ení, neboÅ¥ jejich ceny s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností velmi brzy spadnou. Zdá se tedy, že se s tímto problémem nedá za souÄasných politicko-ekonomických podmínek příliÅ¡ mnoho dÄ›lat.